Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, nghiên cứu áp dụng đối với cả các cơ quan nhà nước khác trong hệ thống chính trị, như cơ quan hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan tư pháp, bảo đảm phù hợp thẩm quyền của Chính phủ và tính đồng bộ của hệ thống văn bản của Chính phủ về quản lý, sử dụng công chức.

Đồng thời, để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung nội dung trên khi trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 3905/VPCP-TCCV ngày 30/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan có liên quan rà soát quy định xét nâng ngạch công chức khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách chính sách tiền lương, xếp lương theo vị trí việc làm tại Nghị quyết số 27-NQ/TW; phù hợp với Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2019) và yêu cầu đổi mới công vụ, công chức theo vị trí việc làm. Trường hợp dự kiến đưa nội dung này lấy ý kiến thành viên Chính phủ, phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo hệ thống quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý; đề xuất phương án phù hợp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Đồng thời, bổ sung tại quy định chuyển tiếp việc xử lý để bao quát các trường hợp đã và đang xem xét bổ nhiệm trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, bảo đảm ổn định trong công tác bố trí cán bộ, tránh những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Trả lời