Từ 1/7 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Cụ thể, với công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất 8,00; từ 1/7 mức lương sẽ từ 11,92 triệu đồng lên 14,4 triệu (tăng 2,48 triệu đồng).

Với công chức loại C nhóm 3 có hệ số lương thấp nhất 1,35 thì mức lương sẽ tăng từ 2,0115 triệu đồng lên 2,430 triệu đồng (tăng 418.500 đồng).

Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như sau: